Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

obs Aquamarijn en Dalton

Obs Aquamarijn is een daltonschool

Obs Aquamarijn is een daltonschool in het centrumgebied van Dronten. De pijlers van het daltononderwijs zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren.
Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en in de school. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Naast het verwerven van kennis en inzicht, leren we de kinderen ook om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken. Naast de “leervakken” als rekenen, taal, lezen enz. besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling

Obs Aquamarijn wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We willen de kinderen leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij leren de kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen en ook om naar elkaar te luisteren. Onze school is continu in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe m.b.v. de nieuwste methodes op het gebied van taal, rekenen en de zaakvakken en heeft grote zorg voor alle kinderen. Zo leggen we nadruk op het aanleren van (zelf)verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken en leren we de kinderen reflecteren op hun eigen gedrag. Deze zaken zijn uitgangspunten van het Daltononderwijs. We zijn een door de Nederlandse Dalton Vereniging erkende daltonschool.

De kernwaarden van het daltononderwijs zijn:

Samenwerking

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Effectiviteit

Effectiviteit en efficiency zijn al vanaf het begin twee belangrijke begrippen in het daltononderwijs. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency krijgen leerlingen verantwoordelijkheid in handen. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs veel effectiever.

Verantwoordelijk en Vrijheid in Gebondenheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding