Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Contacten tussen ouders en school.

Een goed contact tussen school en thuis vinden wij als school heel belangrijk. Wij willen ouders op verschillende manieren bij ons onderwijs betrekken. Contacten tussen ouders en school zijn er gelukkig veel. Wij informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Maar ook de school wil ouders altijd op de hoogte houden van allerlei zaken, bijvoorbeeld onderwijskundige veranderingen, activiteiten en natuurlijk het wel en wee van de kinderen. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

De school hoort graag wat ouders van de school verwachten en welke ideeën of opmerkingen zij hebben. Contacten tussen de school en de ouders vindt, buiten de spontane ontmoetingen en gesprekjes, plaats op verschillende manieren.

Corona

We volgen de richtlijnen van het RIVM. Door de coronamaatregelen zijn de contacten tussen school en ouders aangepast.  Zo vinden de contacten in deze tijd meer telefonisch, via videobellen en op andere manieren online plaats. We blijven een goed contact tussen school en ouders erg belangrijk vinden.

Kennismakingsgesprek

Jaarlijks nodigen wij ouders aan het begin van het schooljaar uit voor een  kennismakingsgesprek samen met uw zoon/ dochter. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig:

  • leerkrachten, ouders en kind maken kennis met elkaar
  • de verwachtingen voor dit schooljaar met elkaar bespreken

Portfoliogesprekken

Twee keer per jaar houden we gesprekken met een rapport en het portfolio van uw zoon/ dochter. De bedoeling van het rapport is, dat het een schriftelijk beeld geeft van het werk, de vorderingen van uw kind en eventuele problemen. Het rapport wordt een aantal dagen voor het gesprek meegegeven, zodat u het rustig kunt doorlezen en evt. vragen kunt noteren. Het portfolio is op school en wordt dan ook besproken. In het portfolio verzamelt het kind werk wat hij of zij gemaakt heeft en waar het kind trots op is.

U ontvangt de rapporten:
rapport 1  eind januari/begin februari
rapport 2  aan het eind van het schooljaar

Op deze gesprekken wordt u samen met uw zoon/dochter verwacht om met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van uw kind.

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om tussendoor met de leerkracht een afspraak te maken en eens te praten.

Afspreken met leerkrachten

De leerkrachten van de school zijn graag bereid om buiten bovenstaande gesprekken om met u te praten over uw kind. Bij vragen of zorgen over uw kind is het van belang deze te bespreken met degene die het aangaat. In een gesprek kan vaak een oplossing worden gevonden. U kunt altijd een afspraak maken als u daar behoefte aan heeft. (Graag voor of na schooltijd en niet tijdens de lessen.)  Ook is het fijn als u laat horen dat alles naar wens verloopt.

Gesprek met de schoolleiding

De directeur is de leidinggevende op de Aquamarijn. U kunt bij hem terecht met vragen, suggesties, opmerkingen en klachten. Hij kan het onderwijs alleen verbeteren of situaties veranderen als u het aan hem vertelt. Laat het weten als u zich zorgen maakt, maar ook als u tevreden bent over het onderwijs en onze aanpak op school. U kunt met hem een afspraak maken, indien u dit wenst.

Nieuwsbrief

Wekelijks geven wij de “Nieuwsbrief” uit. Hierin vindt u altijd een “agenda” met daarop de mededelingen die belangrijk zijn voor u als ouders om te weten. Daarnaast noteren wij alle actuele zaken zoals: sportactiviteiten, projecten, studiedagen en dergelijke. Kortom alles wat zich in die komende weken afspeelt en wat voor u van belang is of leuk is om te weten.

Parro

Parro is een app op de smartphone waarbij leerkrachten snel informatie en foto’s kunnen plaatsen over activiteiten op school of in de klas. De leerkracht is beheerder van de app en kan zodra ouders/verzorgers hiervan gebruik willen maken deze accepteren. Dat zorgt er voor, dat de app een beschermde omgeving is, die niet zichtbaar is voor buitenstaanders.

Waarom ouderbetrokkenheid?

Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, onze aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording, is het voor de scholen nog belangrijker geworden om een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog vinden wij belangrijk. Want, ouders en school hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs.

Contactouders en ouderhulp

Veel ouders zijn op vele manieren actief op de Aquamarijn. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie spelen een belangrijke rol, maar ook de andere ouders die betrokken zijn bij de activiteiten tijdens en na schooltijd. Elke groep heeft een contactouder, die als contactpersoon tussen leerkracht en ouders van de groep functioneert. Deze ouders komen enkele malen per jaar bij elkaar. De namen van de contactouders worden, zodra zij bekend zijn, vermeld in de nieuwsbrief.

De activiteitencommissie

Gedurende het schooljaar vinden er diverse bijzondere activiteiten plaats. De voorbereiding en organisatie wordt veelal door leerkrachten en leden van de activiteitencommissie samen gedaan. U  kunt zich  aanmelden als hulpouder bij de verschillende activiteiten.

De medezeggenschapsraad

De MR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De taak van de MR is het behartigen van de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Men probeert deze in overeenstemming te brengen met de wensen en voorstellen van het bestuur. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De vergaderingen worden minstens zes keer per schooljaar gehouden en zijn in principe openbaar.

De MR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten en van de ouders van leerlingen. Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviserend lid. De MR-leden worden rechtstreeks gekozen voor twee jaar. Iedere ouder kan zich in principe kandidaat stellen.

Minimaal één keer per jaar wordt een ouderavond georganiseerd. Op deze ouderavond (eind september/ begin oktober) komen o.a. aan de orde: verslagen van de penningmeester en secretaris, verkiezingen en soms een gekozen onderwerp. Afhankelijk van lopende activiteiten kunnen er in de loop van het schooljaar ouderavonden georganiseerd worden. Gezien het feit dat de MR-leden uw vertegenwoordigers zijn, horen zij het graag van u als er problemen of vragen zijn. Bel daarom gerust! Vindt u het vervelend om te bellen, schrijf dan een briefje naar de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR

Obs Aquamarijn valt samen met de andere openbare en samenwerkingsscholen van de gemeente Dronten onder het bestuur van Ante basisscholen. Ante basisscholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door twee MR‑leden (een ouder en een leerkracht).

Schoolgids

De Schoolgids is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op Aquamarijn. Met deze gids willen de duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken.

AVG | Wat doen wij

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.