Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Onze school

Aquamarijn is een openbare school. Dit betekent voor onze school dat kinderen met verschillende achtergronden, geloven, overtuigingen en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Respect hebben voor jezelf, de ander en het andere staan daarbij centraal. Daarbij proberen we elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken.

Omdat niet elk kind gelijk is, passen we waar nodig de leerstof aan aan het kind. Dat kan op verschillende manieren. Zo zijn er kinderen die meer of juist minder tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken. Daar houden wij rekening mee. Belangrijk is dat de kinderen positief benaderd worden in een goede sfeer, waarbij de kinderen zich prettig voelen.

Ons schoolteam

Het team van Aquamarijn bestaat uit enthousiaste en betrokken mensen die dagelijks de zorg hebben voor het onderwijs van uw kind(eren). De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school en is aanspreekpunt van de ouders. Bij zijn afwezigheid vervangt de IB’er of de coördinator. • Intern begeleider: Zij coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben in samenwerking met de groepsleerkrachten. • Groepsleerkrachten: Fulltimers en parttimers. Er zijn zes groepen die les krijgen in ruime leslokalen. De leerkrachten verzorgen in de eerste plaats het onderwijs aan de kinderen en zijn eerste contactpersoon voor de ouders. Naast hun lesgevende taken hebben zij zorg voor allerlei bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. • Ander personeel: Vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt een deel van de lessen bewegingsonderwijs voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 2 onderwijsassistentes en een administratieve kracht.

Dalton

Obs Aquamarijn is altijd in ontwikkeling. Zo zijn we zijn begin 2020 officiële daltonschool geworden. Belangrijke kernwaarden van het daltononderwijs zijn; samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflecteren en effectiviteit. Onder het kopje dalton elders op de website vindt u hierover meer informatie.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen.
Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Je kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties.

Wie heeft welke groep?

Groep 1/2-Elise Hefti (maandag t/m woensdag)
-Michael  Putter (donderdag en vrijdag)
Groep 3/4-Selma  Meijer (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
-Lianne Dorreboom (woensdag)
Groep 5 -Tamara Van Der Maden(maandag en vrijdag)
-Jelly Stoevelaar  (dinsdag t/m donderdag)
Groep 6-Evelien Toes (maandag t/m vrijdag)
Groep 7/8 -Leontien van Tessel (maandag t/m woensdag)
-Joja Nunninga(woensdag t/m vrijdag)

Een dag op Aquamarijn

Wij beginnen onze dag op de Aquamarijn om half negen. Onze deuren zijn vanaf vijf voor half negen open en dan kunnen de kinderen en hun ouders vast naar binnen. Dit is een mooie gelegenheid voor uw kind om even te laten zien waar hij of zij mee bezig is, welk boek hij of zij leest of met welk werkje ze bezig zijn. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken.

Dagindeling

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. In de informatie per groep leest u meer over de dagindeling per groep. De ochtend eindigt om kwart over twaalf. Kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. Zij eten samen met de leerkracht een broodje in de klas en gaan daarna samen met een leerkracht even naar buiten. Om twee uur is uw kind vrij. We werken met het vijf gelijke dagen model.

Onze regels en afspraken

Natuurlijk hebben we enkele belangrijke regels en afspraken, waar we ons allemaal aan houden.

Bibliotheek

Binnen onze school hebben we onze eigen bibliotheek.

Eten en drinken

In alle groepen kunnen de kinderen ’s ochtends wat eten en drinken. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van je kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus liever geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken. Op dinsdag en donderdag is het fruitdag, dat houdt is dat uw kind op die dagen fruit meeneemt naar school.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met twee medeleerlingen de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Eventueel mag het kind ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen.

Podium

Meerdere keren per jaar genieten wij met de hele school van een podium. Elke groep verzorgt een keer per jaar zo’n podium. De kinderen voeren dan een voorstelling op. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de voorstelling van uw (klein)kind bij te wonen. Datum en tijdstip wordt vermeld in de nieuwsbrief en op de ingangen van de school.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Onze school kent een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen wij uw kind volgen op alle ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij door de kinderen te observeren over bijvoorbeeld het gedrag, de manier van werken of de motivatie. Daarnaast houdt de leerkracht de resultaten bij van vakken als rekenen, taal en lezen. In groep 1-2 worden er observatielijsten ingevuld. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de IEP toets. Deze toetsen geven niet alleen inzicht in de resultaten, maar wij kunnen ook zien of een kind vooruitgang boekt.

Op drie vaste momenten in het schooljaar maakt de leerkracht een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Maar natuurlijk kunt u buiten die momenten ook zelf een gesprek aanvragen.

Rapporten

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport en wordt er met u een rapportgesprek gepland.  Wij trekken gemiddeld 15 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Onze school aan het woord

“Ieder jaar is het weer fantastisch om te zien hoe de kinderen groeien, zowel fysiek als sociaal emotioneel. We hebben veel plezier allemaal.”

“Mijn leerlingen en ik zijn een geweldig team!”

“Leren lezen is waar het hoofdzakelijk om draait in groep 3 en in groep 4 borduren de kinderen daarop voort. Ze leren, werken en spelen samen en stimuleren elkaar. Dat is zo leuk om te zien!”

“Een prachtige school waar iedereen met plezier naar toe gaat”

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30 – 14.00alle groepen
dinsdag08.30 – 14.00alle groepen
woensdag08.30 – 14.00alle groepen
donderdag08.30 – 14.00alle groepen
vrijdag08.30 – 14.00alle groepen

Onze kleuters krijgen dagelijks bewegingsondersteuning. Bij mooi weer is dat buiten, bij slecht weer in het speellokaal in de school. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen twee keer in de week gymles in de gymzaal. De gymles wordt één keer door een vakleerkracht gegeven en één keer door de eigen leerkracht.

Aquamarijn in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding